Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KG winkel, onderdeel van Koppel & Go B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Winkel, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 23 augustus 2012.

1. Toepasselijkheid: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane offertes en aanvaardingen en alle door ons gesloten overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten. Onze wederpartij wordt in deze voorwaarden aangeduid als koper. Inkoop- en/of andere voorwaarden van koper zijn niet toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid daarvan hebben ingestemd. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Aanbiedingen: Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Wij zijn gerechtigd offertes binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Aanvaarding: Een order of opdracht geldt niet eerder door ons aanvaard dan na goedkeuring van ons of nadat wij een begin met de uitvoering daarvan hebben gemaakt.

4. Overmacht: Als niet aan ons toe te rekenen tekortkomingen gelden in ieder geval tekortkomingen die het gevolg zijn van buiten onze macht gelegen, al dan niet voorzienbare, omstandigheden als hoedanig onder meer gelden: oorlog of daarop gelijkende situaties, mobilisatie, oproer, sabotage, boycot, staking, uitsluiting, bezetting, blokkade, machineschade, tekort aan grondstoffen, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export of productieverbod, natuurrampen, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, verkeerstoornissen te land en/of te water ten gevolge van arbeidsmoeilijkheden of weersomstandigheden. Ingeval van niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming door ons, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5. Prijs: Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen. Stijgingen van kosten, die voor ons na het tot stand komen van de overeenkomst mede in verband met de levering optreden, bijvoorbeeld stijging van lonen, prijzen van grondstoffen en hulpstoffen, vrachten en tarieven voor zover voor onze rekening, mogen wij doorberekenen. Stijgingen van BTW of andere overheidsheffingen worden steeds doorberekend.

6. Levering: Is koper vooruitbetaling of zekerheidstelling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat betaling of zekerheidsstelling respectievelijk de informatie en/of materialen geheel zijn ontvangen. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn; bij overschrijding daarvan dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Een overeenkomst kan door koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een na afloop van de opgegeven of overeengekomen leveringstermijn door de koper schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Aantallen of hoeveelheden op pakbonnen en/of vervoersadressen worden als juist aangehouden. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd. Boven € 150,– netto orderwaarde, franco levering door geheel Nederland.

7. Afname: De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen. Indien hij dit nalaat, zijn wij gerechtigd de goederen voor zijn rekening en risico op te slaan op een door ons in redelijkheid te bepalen plaats, dan wel zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder die op schadevergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud: Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat koper al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de ons krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Koper is niet gerechtigd op zaken die ons krachtens dit artikel in eigendom toebehoren aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord te verschaffen.

9. Transport; beschadiging: Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de wijze van verzending en geschiedt het vervoer voor rekening van koper. Indien het vervoer geschiedt voor ons risico, heeft de koper de plicht om, zodra de goederen ter bestemmingsplaats zijn gekomen, deze te controleren en bij het constateren van schade: bij spoorvervoer de betreffende stationschef een proces-verbaal van bevinding te laten opmaken, bij vervoer te water of langs de weg de schade te doen vaststellen op de daarvoor geëigende wijze, en voorts alle zodanige maatregelen te treffen om het recht van verhaal op de vervoerder mogelijk te maken, één en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding dienaangaande tegenover ons.

10. Reclames: Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dient koper leveringen binnen 2x 24 uur na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk bij ons te melden, op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen welke bij nauwgezette keuring redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd hadden kunnen worden maar binnen drie maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt binnen die termijn schriftelijk aan ons worden gemeld, worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 door ons ongedaan gemaakt.

11. Garantie 11.1: Mocht zich aan een door ons geleverd product een gebrek voordoen, waarvan de koper bewijst, dat dit een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout en dientengevolge normaal gebruik niet meer mogelijk is, dan nemen wij met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald op ons binnen het grondgebied van Nederland het betreffende product, te onzer keuze, hetzij te herstellen, hetzij andere deugdelijke goederen van dezelfde soort, hoeveelheid en afmeting binnen een redelijke termijn ter beschikking te stelen en franco ter plaatse af te leveren, nadat de koper de te vervangen goederen vrij op vervoermiddel te onzer beschikking heeft gesteld. Bovenstaande garantie wordt verleend voor een tijdstip van drie maanden ingaande bij aflevering van het product.
11.2: In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt ten aanzien van geleverde goederen die wij zelf elders inkopen garantie voor zover die door de fabrikant/leverancier wordt verleend. Wij zullen deugdelijke aanspraken van koper op die garantie tegenover onze fabrikant/leverancier ondersteunen.

12: Aansprakelijkheid 12.1: Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de wet geregeld is.
12.2: Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
12.3: Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
12.4: In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
12.5: Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

13. Betaling: Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen moeten de betalingen als volgt geschieden: 30 dagen netto na factuurdatum. Bij gebreke daarvan is zonder dat ingebrekestelling is vereist, koper in verzuim en een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte van een maand of, indien hoger, de wettelijke rente. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het verzenden van deelfacturen.

Alle kosten vallende op de incasso van een niet tijdig betaalde factuur, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het achterstallige bedrag. Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar en wij zijn gerechtigd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van: surséance van betaling of faillissement van koper of aanvraag daartoe, besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, beslag ten laste van koper, meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door koper.

14. Zekerheid: Wij behouden ons het recht voor om de levering van materialen en/of diensten – ook wanneer daarmee reeds is begonnen – geheel of ten dele afhankelijk te stellen van vooruitbetaling of een door koper te geven zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen.

15. Toepasselijk: recht; geschillen Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG). Alle geschillen tussen ons en koper zullen in eerste aanleg moeten worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, behoudens dat wij ons voorbehouden een eis tegen de koper elders aanhangig te maken.

16. Terugname: van goederen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen zullen wij geen retour gezonden goederen accepteren. Toestemming voor retourzending dient te alle tijde door ons gegeven te worden. Tenzij duidelijk is dat de retourzending aan ons te wijten is zullen de retourgoederen tot ten hoogste 80% van de gefactureerde waarde gecrediteerd worden.

17. Wederverkoop: Het is niet toegestaan onze artikelen aan derden door te verkopen, tenzij door ons daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

18. Retourrecht: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@koppelengo.nl o.v.v. onderwerp Retour KG winkel. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Wettelijke uitgezonderd van annulering: maatwerk of houdbare producten.